Duyurular

Milli Emlak Müdürlüğünden

KARABÜK DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

SIRA NODOSYA NOCİNSİMİKTARITAHMİNİ BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNATİHALE

TARİHİ

İHALE

SAATİ

AİT OLDUĞU KURUMBULUNDUĞU YER
142-177Yapraklı odunluk 25 adet menengiç  2 adet kavak, 2 adet akasya ağacı  35,77 sterodun4.120,00125,00TL13/07/201814:30Şartnamesinde belirtilmiştir

.

Yeşil Mahalle 217 ada 145 parsel üzerinde

1-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yeri belirtilen taşınır malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a maddesi uyarınca Pazarlık Usulü  ile karşılarında yazılı tarih ve saatte,  hizasında yazılı bedel üzerinden Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.

2-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin;

  1. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,
  2. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını içeren nüfus cüzdan suretini vermeleri, Tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
  3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermek,
  4. Yasal yerleşim yerini (ikametgah) gösterir belgeyi             3–Satışı yapılacak taşınırlar mesai saatleri içerisinde bulunduğuyerde görülebilir.
  5.          e- özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu, Ticaret veya Sanayi Odasından, yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini ile vekaletnameyi,İhale saatine kadar İhale Komisyonuna vermeleri şarttır.

4- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı DİK. 37. Maddesine göre uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır.

5-İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Karabük Defterdarlığı  Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-İhale bilgileri ; http://www.milliemlak.gov.tr  Karabükdefterdarliği.gov.tr adreslerinden öğrenilebilir.

Telefonlar : 03704123037-324   Faks: 03704128294İLAN OLUNUR

Milli Emlak Müdürlüğünden

KARABÜK DEFTERDARLIĞI

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan ve 6831 sayılı Kanununun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin kullanıcılarına satışına ilişkin 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 7’ eklenerek; 2/B taşınmazlarına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri,  Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ise ödeme süreleri 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

      Buna göre, 6292 sayılı Kanun kapsamında;

  1) 2/B taşınmazlarına ilişkin;

  1. a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
  2. b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,
  3. c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

      2) Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin;

  1. a) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,
  2. b) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmış olup, 30 Kasım 2018 tarihinden önce süreleri sona eren tüm hak sahipleri bu imkandan yararlanarak 30 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru ve ödeme yapabilecektir.

6292 sayılı Kanun kapsamındaki Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin başvuru  süresinde  7144 sayılı Kanunda düzenleme yapılmadığından satın alma başvurularının 7 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Buna göre; İlimiz Merkezinde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünde, İlçelerimizde ise Malmüdürlüğü Milli Emlak Servislerinde müracaatların alınmasına Kanunda belirtilen süreler çerçevesinde devam edilmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Osman KOÇAŞ

Defterdar