Duyurular

Milli Emlak Müdürlüğünden

KARABÜK DEFTERDARLIĞI

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan ve 6831 sayılı Kanununun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan arazilerin kullanıcılarına satışına ilişkin 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 26.04.2012 Tarihli ve 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

25/05/2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 6292 sayılı Kanuna ‘Geçici Madde 7’ eklenerek; 2/B taşınmazlarına ilişkin başvuru ve ödeme süreleri,  Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin ise ödeme süreleri 30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

      Buna göre, 6292 sayılı Kanun kapsamında;

  1) 2/B taşınmazlarına ilişkin;

  1. a) Süresi içinde başvuru yapmayanların başvuru süresi,
  2. b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,
  3. c) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

      2) Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin;

  1. a) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen süre içinde taşınmaz bedelini ödemeyenlerin ödeme süresi,
  2. b) Taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenlerin ödeme süresi,

30 Kasım 2018 tarihine kadar uzatılmış olup, 30 Kasım 2018 tarihinden önce süreleri sona eren tüm hak sahipleri bu imkandan yararlanarak 30 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru ve ödeme yapabilecektir.

6292 sayılı Kanun kapsamındaki Hazineye ait tarım arazilerine ilişkin başvuru  süresinde  7144 sayılı Kanunda düzenleme yapılmadığından satın alma başvurularının 7 Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Buna göre; İlimiz Merkezinde Defterdarlığımız Milli Emlak Müdürlüğünde, İlçelerimizde ise Malmüdürlüğü Milli Emlak Servislerinde müracaatların alınmasına Kanunda belirtilen süreler çerçevesinde devam edilmektedir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

Osman KOÇAŞ

Defterdar